Viettel hau mai danh cho thue bao tra sau hoa mang moi

Tu 00h ngay 13/10 den het ngay 31/10/2010, Cong ty Vien thong Viettel trien khai chuong trinh khuyen mai dac biet danh cho nguoi su dung nguoi dung di dong tra sau hoa mang moi va nguoi dung chuyen doi tu tra truoc sang tra sau, dap ung day du nguoi su dung dieu kien cua chuong trinh.

Theo do, nguoi su dung nguoi dung hoa mang moi, nguoi dung chuyen doi tu tra truoc sang tra sau, chuyen doi sang goi VIP (Ap dung doi voi goi cuoc Basic+, Family, Corporate, VIP).Se duoc giam 50% cuoc goi noi mang trong vong 6 thang (ke tu thang lien ke thang hoa mang). Giam 50% phi hoa mang doi voi khach hang hoa mang moi (chi 25.000d/lan), va 50.000d/lan doi voi nguoi dung chuyen doi tu tra truoc sang tra sau, tu tra sau sang tra sau VIP.

Ngoai ra tu 13/10 den 31/10/2010, khach hang con duoc tham gia nguoi su dung chuong trinh khuyen mai sau:

Khuyen mai cho nguoi dung tra sau ZIK, hoa mang goi ZIK2, giam 50% cuoc goi noi mang trong vong 6 thang (ke tu thang lien ke thang hoa mang), voi phi hoa mang: 50.000d/lan.

- Khuyen mai cho khach hang su dung dich vu Black Berry <a href="http://hotsim.vn/sim-so-dep/Viettel/danh-sach-sim.aspx">Viettel</a>, giam 50% cuoc goi noi mang trong vong 6 thang (ke tu thang lien ke thang hoa mang), voi phi hoa mang danh cho nguoi dung Black Berry cam ket la 25.000d/lan va 50.000d/lan doi voi nguoi dung Black Berry may ngoai.

Luu y: nguoi su dung gia tri tren da bao gom 10% thue GTGT.

- nguoi dung chuyen doi tu tra truoc sang tra sau: nguoi su dung nguoi dung tra truoc su dung dich vu < 90 ngay ke tu ngay kich hoat goi cuoc toi ngay chuyen doi sang tra sau (doi voi tat ca goi cuoc): khong duoc huong chuong trinh khuyen mai doi voi chuong trinh khuyen mai danh cho nguoi dung chuyen doi tu tra truoc sang tra sau va dong phi chuyen doi: 50.000 d/lan.

- Doi voi nguoi dung Family: Khach hang duoc huong khuyen mai sau khi giam tru nguoi su dung khoan khuyen mai doi voi nguoi dung goi noi nhom, goi toi nguoi dung co dinh thuong xuyen lien lac.

- Doi voi nguoi dung Corporate <a href="http://hotsim.vn">Sim So Dep</a> :

· Chu nhom: Truong hop chu nhom thanh toan tien cuoc cho nguoi su dung thanh vien, chu nhom duoc huong khuyen mai khong qua phan cuoc KM tinh cho 1 nguoi dung (coi khuyen mai cua nguoi su dung thanh vien duoc chu tra = 0 dong).

· Thanh vien: duoc huong khuyen mai doi voi phan cuoc do thanh vien tu tra (trong truong hop cuoc tu tra cua thanh vien bang 0 dong, cuoc khuyen mai bang 0 dong).

- Doi voi nguoi dung VIP: Khach hang duoc tang 1 so dep mien phi

- Dieu kien khuyen mai: nguoi dung hoat dong it nhat 1 chieu tai thoi diem chot cuoc.

- Khach hang khoa 2 chieu khoi phuc lai hoat dong it nhat 1 chieu truoc thoi diem chot cuoc van duoc huong KM cua thang do. Cuoc phat sinh thuc te de KM cho khach hang la toan bo cuoc phat sinh trong thang, bao gom ca phan cuoc nong da nop de lam thu tuc khoa 2 chieu.

- So tien khuyen mai hang thang duoc dua vao muc khuyen mai bang tien tren thong bao cuoc.

- Khach hang huy hop dong, chuyen chu quyen, chuyen sang goi cuoc tra truoc khi chua huong het khuyen mai hoac chua su dung het phan tien dieu chinh am thi khach hang se khong duoc huong tiep khuyen mai va khong duoc bao luu so tien dieu chinh am con lai.